falafalafalafalafalafalafala

Nulla posteritas, si non in honore antiquitas. Petros Pneumatikos

 

MARE NOSTRUM

czyli

wpływ antyku Morza Śródziemnego na późniejsze pokolenia

falafalafalafalafalafala

STRONA GŁÓWNA

 

EPIKA, LIRYKA, DRAMAT
i inne terminy literackie

 

„Początkiem i źródłem dobrego pisania jest mądrość.”
 
„Poeci chcą albo uczyć, albo bawić, 
albo zarazem przyjemne i praktyczne mówić słowa. 
Czegokolwiek tedy uczysz, bądź zwięzły, 
aby umysły pojętne szybko chwytały twe słowa 
i wiernie je zatrzymywały. 
Każde zbyteczne słowo odpływa, jeśli dusza już jest pełna. 
To, co wymyślisz dla przyjemności, niech będzie najbliższe prawdy.”
 
„Poemat jest jak obraz: 
jeden cię bardziej ujmie, jeżeli staniesz blisko, 
drugi z większej odległości; 
dla jednego jest pożądany cień, 
drugi chce być oglądany w jasnym świetle, 
bo nie boi się bystrego spojrzenia krytyka; 
jeden podoba się raz, 
drugi będzie się podobał i przy dziesięciokrotnym oglądaniu.”
 
Horacy, List do Pizonów (tłum. Tadeusz Sinko)
 
safona
 

Ważniejsze terminy literackie
pochodzenia greckiego i łacińskiego

maski

Aforyzm < gr. ¢forismÒj - definicja; powiedzenie
         Jest to złota myśl, sentencja, przysłowie, np.
         „Lepszy w garści wróbel niż gołąbków sto na dachu”, czyli:
         „Melior passer in pugnis centum in tecto columbis.”
 
Akcent < łac. accentus - nacisk
         Jak niektórzy niedouczeni starają się zlikwidować różnicę między "u" i "ó" („no, przecież wymawia się jednakowo”), tak samo dla niektórych nie ma różnicy między "zrobilíśmy" a "zrobíliśmy". A jest to błąd akcentu, jak gdyby fałszywy ton w muzyce, a zatem:
         "pracowáliśmy" a nie: "pracowalíśmy"; "matemátyka" a nie: "matematyka"; "incógnito" a nie: "incogníto"
 
Akcja < łac. actio - działanie
         To taki układ zdarzeń w utworze, które kształtują losy bohaterów w następstwie chronologicznym i przyczynowym, czyli
         Najpierw Parys uciekł z Heleną, potem toczyła się wojna trojańska, a po upadku Ilionu Eneasz długo wędrował, zanim dobił do wybrzeży Lacjum.
 
Alegoria < gr. ¢llhgor…a - mówienie w przenośni, obrazowo
         Ten zabieg stylistyczny, często stosowany w bajkach czy przypowieściach, pozwala nam dostrzec jakąś głębszą treść pod postacią "figury", np.
         „Człowiek ten był barankiem”, czyli „łagodnego charakteru",
         „Przyjął swój krzyż”, czyli „zgodził się na znoszenie cierpienia”.
 
Animizacja < łac. animare - ożywiać
         To przenośnia, która nadaje rzeczom martwym lub pojęciom abstrakcyjnym właściwości istot żywych, np.
         „Szła przez łąki Wiosna w kwiecie przybrana”,
         „Wysłuchał kamień jęków niewiasty”.
 
Apostrofa < gr. ¢postrof» - zwrot
         To figura retoryczna polegająca na zwróceniu się do przedmiotu, pojęcia abstrakcyjnego lub osoby zmarłej, nieobecnej, np.
         „Spójrz na mnie, Afrodyto, i wspomóż w udrękach niespełnionej miłości!”
         Rodzajem apostrofy jest też −> "Inwokacja"
 
Archaizm < gr. ¢rcaikÒj - starodawny, przestarzały
         Niektórzy "dla powagi" dobierają słowa staropolskie, „bo autorytet rośnie”, np.
         "atoli" zamiast "jednak",
         "azaliż" zamiast "czy".
 
Autobiografia < gr. aÙtÒj - sam, on sam, własny + b…oj - życie + gr£fw - piszę
         Gdy prowadzisz swój pamiętnik, to wiedz, że jesteś twórcą autobiografii.
 
Bibliografia < gr. bibl…on - książka + gr£fw - piszę
         Czy potrafisz znaleźć, kto i gdzie napisał o interesującym cię temacie? Otóż, jeśli potrafisz i "grzebiesz" metodycznie po katalogach i spisach "na wybrany temat", to sporządzasz właśnie bibliografię.
 
Biografia < gr. b…oj - życie + gr£fw - piszę
         Często współcześnie stosowany jest skrót c.v., czyli po łacinie curriculum vitae, czyli po prostu życiorys.
 
Cenzura < łac. censura - sąd, krytyka, urząd cenzora
         Czy dzieciom wszystko wolno? Nie. Przeto rodzice są cenzorami treści dostępnych dzieciom. Czy młodzieży wszystko wolno? Nie. Przeto rodzice, nauczyciele, "starsi" są cenzorami dla młodych. Czy dorosłym wszystko wolno? Nie. I tak zrodził się Urząd Cenzury i Cenzora, który innym zakazuje, ale sam "pławi się" w treściach zakazanych, bo musi je przecież poznać i ocenić.
 
Cytat < łac. citatio - powołanie się, przywołanie, przytoczenie
         Dosłownie przytaczam cudzą wypowiedź, stosując cudzysłowy: „  ...  „; » ... « .
 
Dialog < gr. di£logoj - rozmowa
         Najczęściej dialog toczy się między dwoma osobami, ale może być prowadzony w gronie, w dyskusji wielu osób. Za ojca filozoficznego-literackiego dialogu uchodzi Platon, który przedstawiając problem z różnych punktów widzenia, przez pryzmat osób biorących udział w rozmowie, stara się dojść do najlepszego rozwiązania.
 
Dramat < gr. dr©ma - działanie, akcja
         Gdy artysta w zacisznym miejscu komponował i śpiewał przy wtórze liry, tworzył lirykę; gdy tworzył olbrzymie całości w wierszu heksametrycznym (np. Homer, któremu przyznano palmę ojca epiki), powstawała epika, a dramat to przedstawienie na scenie, na której coś się dzieje, coś rusza. Był dialog i monolog; był śpiew i taniec, były akcesoria i rekwizyty; była scena i widzowie. Rodził się dzisiejszy teatr.
 
Ekspresjonizm < łac. expressio - wyrażenie na zewnątrz, wyciśnięcie
         Chociaż to kierunek w sztuce powstały niedawno, jednak nazwę zawdzięcza łacinie. Artysta, nim coś pokaże światu, chodzi ze swoim dziełem jak niewiasta w ciąży. Artyści, którzy swoje twory przedstawiają w sposób szczególnie wyrazisty, bardzo mocno uzewnętrzniają swoje stany ducha, nadają mocny charakter emocjonalny swoim dziełom, to właśnie ekspresjoniści.
 
Elegia < gr. ™lege‹a - pieśń żałobna
         To utwór liryczny o smutnym nastroju, wyrażający najczęściej ból po stracie najbliższych. To rodzaj żałobnego trenu pisanego w starożytności grecko-rzymskiej w tzw. dystychu elegijnym, czyli wierszu heksametrycznym przeplatanym przez pentametr. Co ciekawe i dziwne - również w rytmie takiego metrum szli do boju spartańscy żołnierze.
 
Epika < gr. œpoj - słowo, opowieść, pieśń
         To wielka narracja heksametryczna. Zachowanym pierwszym utworem epickim w kulturze europejskiej jest "Iliada" Homera, który jak gdyby z boku przygląda się toczącej się wojnie trojańskiej i nam ją opowiada; opowiada w takich szczegółach, że wręcz czujemy jego obecność przy zmaganiach żołnierzy, wplata dialogi bohaterów jakby sam był przy tych rozmowach; wplata historię, genealogię rodów, mitologię, geografię w sposób tak doskonały, że wpadamy w zachwycające zdziwienie: „Czy to dzieło jednego człowieka? Czy rzeczywiście jest to pierwowzór, skoro tak przemyślnie doskonały? Każdy kraj szczyci się, gdy posiada swoją epopeję narodową. My szczycimy się "Panem Tadeuszem".
 
Epitafium < gr. ™pit£fioj - pogrzebowy, nagrobny
         To napis nagrobny, bardzo często wiersz powstały na zamówienie zbolałej rodziny.
 
Epitet < gr. ™p…qeton - dołożenie, przydawka
         Był sobie człowiek. Człowiek ten był artystą o wzroście niedużym, piszącym równie nieduże utwory. Zdanie pierwsze różni się od drugiego tym, że chociaż osoba w obu zdaniach jest ta sama, to jednak przez przydanie w zdaniu drugim różnych przymiotów (epitetów, a te mogą być wyrażone przez rzeczownik, przymiotnik, imiesłów itp.) widzimy tę postać dokładniej.
 
Fabuła < łac. fabula - opowieść, bajka
         Wszystkie wydarzenia powiązane w ciągi przyczynowo-skutkowe tworzą treść rozwijającą się w czasie. Jest to fabuła prosta, ale może być ona przerywana przez dygresje, epizody i inne elementy pozafabularne czy tę fabułę uzupełniające.
 
Futuryzm < łac. futurum - przyszłość
         Kierunek w sztuce powstały w XX w., ale nazwę zaczerpnął ze starożytnej łaciny. Opisujemy przyszłość, staramy się przedstawić coś, czego jeszcze nie ma. Patrząc jeszcze dalej w przód powstała literatura Science fiction.
 
Grafomania < gr. gr£fein - pisać + man…a - szaleństwo
         Nie mieć talentu do pisania dobrej sztuki, ale mieć talent do pisania wielkiej ilość, to też swoista sztuka, którą nazywamy właśnie grafomanią.
 
Hiperbola < gr. Ûper - ponad + bol» - rzut
         Gdy żołnierz nie mógł przerzucić śmiercionośnego pocisku ponad mury warowni, zbudowano katapultę, urządzenie miotające ponad przeszkody. Taką literacką katapultą jest stylistyczna hiperbola, która powoduje, że „Herkules był jak góra, maczuga jego była jak skała, która pozwalała mu rozprawiać się z tysiącami przeciwników”.
 
Humanizm < łac. humanus - ludzki
         W epoce odrodzenia odkopano wiele rzeźb antycznych, przedstawiających ludzi, które w pierwszym okresie chrześcijaństwa zostały wyrzucone i niszczone jako "pogańskie". A może to, co stworzył człowiek też jest dobre? Nie tylko fizycznie przywracano godność odkopywanym posągom, ale w okresie odrodzeniu stawiano na piedestał godności również ludzkiego ducha i to właśnie jest humanizm.
 
Improwizacja < łac. improvisus - nieprzewidziany
         Gdy na imieninach babci mama nagle skłoni syna, by ten pochwalił się przed gośćmi swoimi recytatorskimi zdolnościami, to jest wtedy "mała improwizacja". Gdy pod wpływem genialnego impulsu, wzruszenia, artysta zaczyna recytować bez uprzedniego przygotowania, to mówimy o "wielkiej improwizacji".
 
Interpretacja < łac. interpretatio - wyjaśnianie
         Co miał na myśli artysta, gdy w niejasnych obrazach i słowach przedstawił postać, wydarzenie? Co chciał przez to powiedzieć? Chciał wyrazić to a to, powie pierwszy - i będzie to jego interpretacja. Ależ nie, chciał wyrazić zupełnie coś innego, powie drugi - i będzie to druga interpretacja.
 
Inwokacja < łac. invocatio - wezwanie, błaganie
         Często poeci, zwłaszcza epicy, na początku utworu zwracali się do swych duchowych opiekunek, Muz, o pomoc w zrealizowaniu dzieła. Zwracał się Homer do Muz, ale już Mickiewicz zwracał się do upersonifikowanej Litwy, bo właśnie ta jego ojczysta ziemia, legendy, podania i mity litewskie, dawały mu natchnienie.
 
Ironia < gr. e„rwne…a - kpina, udawanie głupszego
         O jakaś ty piękna - rzecze ktoś do wybitnie niepięknej dziewczyny (śmiejąc się w środku). Gdy użytym wyrazom nadajemy sens przeciwny niż znaczenie dosłowne, a przy tym odczuwamy pogardliwą nieraz satysfakcję z tego powodu, to stosujemy ironię.
 
Klasycyzm < łac. classicus - pierwszorzędny, wzorcowy
         To, co najlepsze ze starożytności, przeszło weryfikację dwu tysięcy lat i przetrwało. Uznane więc zostało za sprawdzone i najlepsze, czyli klasyczne. Klasycyzm to prąd kulturowy nawracający do wzorów antycznych. Pojawił się w odrodzeniu, odżył w oświeceniu i trwa do dzisiaj w dziełach neoklasycystycznych.
 
Komedia < gr. kwmJd…a - komedia; śpiew na wiejskiej zabawie
         Na wiejskich zabawach weselnych do dzisiaj stosowane są satyryczne przyśpiewki. Tak też było w starożytności greckiej. Z takich zabawowych naigrawań powstała komedia, rodzaj dramatu, w którym - w odróżnieniu od wzniosłej tragedii - wyśmiewano aktualną sytuację polityczną czy społeczną.
 
Kompozycja < łac. compositio - połączenie, ułożenie
         By powstał utwór, twórca musi sobie go najpierw "poskładać" w głowie. Tworzy plan, plan ten rozbudowywuje, wypełnia treścią, postaciami, czyli - na wzór muzyków - komponuje, zestawia części w spójną całość.
 
Koncept < łac. conceptus - ujęcie, pojęcie; poczęcie
         Gdy kobieta zachodziła w ciążę, to - wg terminologii łacińskiej - następowało conceptio. Artysta w swym pierwszym, natchnionym zamyśle również "poczynał", czyli jak gdyby zachodził w ciążę i przez czas jakiś chodził ze "swoim dziecięciem", utworem, który po okresie twórczej obróbki stawał się dziełem.
 
Licentia poetica < łac. - swoboda twórcza
         Poetom wiele się wybacza, byleby powstał utwór piękny, rytmiczny. W bukiecie poety mogą być równocześnie kwiaty wiosny i jesieni, mogą być odstępstwa od reguł gramatyki, może być świat daleki od realności, a wszystko to dla dobra poetyckiego utworu.
 
Liryka < gr. lurikÒj - liryczny, śpiewany przy dźwiękach liry
         Obok dramatu i epiki liryka jest jednym z trzech rodzajów literackich, w którym przede wszystkim uczucia i stany psychiczne są wyrażane, a w starożytności wyśpiewywane z towarzyszeniem strunowego instrumentu muzycznego, liry. Nie chodzi o akcję (dramat), nie chodzi o fabułę (np. w epice), ale o wyrażenie uczucia (miłość, patriotyzm itp.).
 
Metafora < gr. metafor£ - przeniesienie
         Weźmijmy dwa gazy, tlen i wodór, połączmy je w odpowiedniej proporcji, a powstanie woda, jakże inna od wybuchowego wodoru czy niezbędnego w spalaniu tlenu. Weźmijmy dwa odrębne pojęcia, połączmy je w gramatyczną całość, a powstanie przenośnia (metafora), czyli twór o znaczeniu nowym, bogatszym, specyficznym. Weźmie cechy pojęć pierwotnych, ale je poetycko przeniesie w nową jakość, np. Wstęga życia; Chleb cierpienia.
 
Mit < gr. màqoj - legenda, opowieść; słowo
         Być może dzisiaj to, co mityczne, uważamy za bajeczną fantazję, ale pierwotnie była to opowieść, która opisywała rzeczywiste wierzenia. Dla nas Dzeus czy Hera, Apollo czy Artemida, to już pogańska fikcja, jednak dla starożytnych Greków była to wzniosła realność.
 
Monolog < gr. mÒnoj - pojedynczy, jedyny; lÒgoj - słowo, mowa
         Współcześnie słowo "monolog" nabrało również znaczenia negatywnego, jako wypowiedzi jednostronnej, nie uwzględniającej i nie dopuszczającej innych wypowiedzi, pierwotne jednak znaczenie, to po prostu wypowiedź jednej osoby.
 
Narracja < łac. narratio - opowiadanie; narrator - opowiadacz
         Często autor utworu wprowadzał do dzieła osobę jakby stojącą z boku, narratora, który pełnił ważną rolę "wodzireja" całości: opowiadał treść, wprowadzał w dialogi, komentował wydarzenia.
 
Neologizm < gr. nšoj - nowy + lÒgoj - słowo, mowa
         Ilość wynalazków rośnie, którym trzeba nadać nowe terminy. Większość nowopowstałych słów bazuje na greckim i łacińskim języku (np. telewizor i telefon, akcelerator czy epidiaskop).
 
Parabola < gr. parabol» - porównanie
         Jest to utwór o charakterze dydaktycznym (przypowieść), który przekazuje myśl moralną. Często stosowana jest w Biblii jako pouczenie, np. O miłosiernym Samarytaninie, by pobudzić do czynów bezinteresownej miłości, O synu marnotrawnym, by wskazać na bezgranicznie przebaczającego Boga, O siewcy, by pokazać że nasz wzrost duchowy powinien stale trwać.
 
Paradoks < gr. par£doxoj - nieprawdopodobny, nieoczekiwany
         Jest to błyskotliwe sformułowanie zawierające jakąś sprzeczność  z ogólnie panującym poglądem, np. Mowa służy do ukrywania myśli.
 
Parafraza < gr. par£frasij - omówienie, opowiadanie
         Gdy myśl przez kogoś wyrażona jest zbyt skrótowa, zbyt niejasna, można ją szerzej i jaśniej omówić, czyli dokonać parafrazy. Jest to więc rodzaj interpretacji.
 
Personifikacja < łac. persona - osoba + facere - czynić
         Jest to rodzaj metafory (przenośni), w której pojęciom abstrakcyjnym nadajemy cechy osoby (uosobienie), np. Wiosna kroczyła wśród żółtych kaczeńców. Niektórzy uważają, że większość postaci mitologicznych to uosobione przymioty natury (wiatry, wojna, pokój itp.).
 
Plagiat < łac.  plagiatus - skradziony
         W jakiś sposób wszyscy jesteśmy naśladowcami, "plagiatorami przeszłości". Gdy jednak ktoś dosłownie przepisuje cudzy utwór i siebie przedstawia jako jego autora, to jest to kradzież intelektualnego dorobku, czyli plagiat.
 
Realizm < łac.  realis - rzeczywisty
         Im więcej w utworze zgodności świata przedstawionego ze światem rzeczywistym, z obiektywnymi przekonaniami ludzi, tym dzieło bardziej realistyczne.
 
Recenzja < łac. recensio - ocena, przegląd
         Recenzja ma związek z cenzurą. Cenzura jednak ocenia utwór i stawia granicę dopuszczalności, gdy uzna dzieło za szkodliwe, recenzja zaś ogranicza się do przedstawienia oceny, analizy dzieła.
 
Retoryka < gr. ·»twr - mówca
         Jak rzecz słowem przedstawić, by do swych poglądów przekonać słuchaczy? W jakie stylistyczne środki przybrać mowę, by obywatel nie usypiał, ale z zachwytem chłonął słowa płynące z mównicy? Dziedziną niezbędną dla polityków, prawników itp. jest sztuka wymowy, czyli retoryka.
 
Styl < łac. stilus - rylec do pisania; sposób pisania
         Każdy człowiek ma sobie właściwy charakter pisma, każdy też - jak różne linie papilarne - w sposób specyficzny się wypowiada, każdy więc ma swój styl jako odbicie jego charakteru, jego psychiki i oby przez nauczycieli został uszanowany, a jedynie poprawiany.
 
Symbol < gr. sumbolikÒj - wiele naraz znaczący
         Jest to znak, pojęcie lub układ pojęć dla oznaczenia innego przedmiotu. Symbolem jest Au dla złota (Aurum - złoto), symbolem mądrości jest sowa (sowa, ptak Ateny, bogini m.in. mądrości).
 
Tragedia < gr. tragJd…a - tragedia; śpiew kozłów
         Tragedia jest gatunkiem dramatu wywodzącym się od starogreckich obrzędów "śpiewu kozłów". W odróżnieniu od komedii tragedia przedstawiała konflikt wybitnej jednostki dążącej do osiągnięcia wzniosłego celu, ale przeciwności prowadzą ją do katastrofy. Rodzi to trwogę i litość u widzów, którzy przez to osiągali katharsis, czyli rodzaj oczyszczającej spowiedzi.
 
Tren < gr. qrÁnoj - lament, opłakiwanie, pieśń żałobna
         Jest to rodzaj elegii, pieśni żałobnej.
 
Turpizm < łac. turpis - szpetny, brzydki
         Choć bardzo niedawno powstał kult brzydoty (Przyboś), to termin został wzięty od łacińskiego słowa.
 
Utopia < gr. oÙ - nie, nic + tÒpoj - miejsce; czyli miejsce, którego nie ma.
         Zawsze ludzie tęsknili za Rajem, Edenem, Arkadią, Wyspą szczęśliwości. Również XVI-wieczny pisarz, Tomasz Morus, tęskniąc za idealnym społeczeństwem, umieścił swoją powieść w nierealnej Utopii.


  muzy

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk